تلفن هاي تماس:

035-37260103

فکس:

035-37260104

آدرس:

یزد- خیابان مطهری- پارک علم و فناوری  - دفتر سازمان عامل منطقه ویژه علم و فناوری یزد

كدپستي:8917697998