تحقیقاتی تولیدی مهام سرام میبد(تعاونی) نام شرکت تحقیقاتی تولیدی مهام سرام میبد(تعاونی)
شناسه ملی 14003758019
تاریخ مجوز 1393/11/18
نوع شرکت دانش بنیان نوپا
استان یزد
تولیدی صنعتی بازمان انرزی سپهر یزد (سهامی خاص) نام شرکت تولیدی صنعتی بازمان انرزی سپهر یزد (سهامی خاص)
شناسه ملی 14004150515
تاریخ مجوز 1393/11/18
نوع شرکت دانش بنیان نوپا
استان یزد
تولیدی وتحقیقاتی صنعتی آبسار کویر (سهامی خاص) نام شرکت تولیدی وتحقیقاتی صنعتی آبسار کویر (سهامی خاص)
شناسه ملی 10860107961
تاریخ مجوز 1394/03/23
نوع شرکت تولید کننده کالا و خدمت دانش بنیان
استان یزد
پیشتاز الکترونیک میبد (تعاونی) نام شرکت پیشتاز الکترونیک میبد (تعاونی)
شناسه ملی 14001717665
تاریخ مجوز 1393/11/18
نوع شرکت تولید کننده کالا و خدمت دانش بنیان
استان یزد
پیشتازان ستاره ایساتیس (سهامی خاص) نام شرکت پیشتازان ستاره ایساتیس (سهامی خاص)
شناسه ملی 10840436249
تاریخ مجوز 1393/12/16
نوع شرکت دانش بنیان نوپا
استان یزد
پایا الکترونیک دنیای نوین  (با مسئولیت محدود) نام شرکت پایا الکترونیک دنیای نوین (با مسئولیت محدود)
شناسه ملی 10840444450
تاریخ مجوز 1394/03/23
نوع شرکت دانش بنیان نوپا
استان یزد
پترو اکتان ایساتیس (سهامی خاص) نام شرکت پترو اکتان ایساتیس (سهامی خاص)
شناسه ملی 10320610383
تاریخ مجوز 1394/04/13
نوع شرکت دانش بنیان نوپا
استان یزد
پویان سیستم یزد (سهامی خاص) نام شرکت پویان سیستم یزد (سهامی خاص)
شناسه ملی 10860120546
تاریخ مجوز 1393/11/18
نوع شرکت تولید کننده کالا و خدمت دانش بنیان
استان یزد
پویش داده نوین (مسئولیت محدود) نام شرکت پویش داده نوین (مسئولیت محدود)
شناسه ملی 10860175450
تاریخ مجوز 1393/02/17
نوع شرکت بیست درصد برتر تولید کننده پارک علم و فناوری
استان یزد
بهینه‌سازان نرم‌افزار بهسان ایساتیس (سهامی خاص) نام شرکت بهینه‌سازان نرم‌افزار بهسان ایساتیس (سهامی خاص)
شناسه ملی 10860093301
تاریخ مجوز 1393/02/17
نوع شرکت بیست درصد برتر تولید کننده پارک علم و فناوری
استان یزد
بیستون کویر یزد (سهامی خاص) نام شرکت بیستون کویر یزد (سهامی خاص)
شناسه ملی 10840432722
تاریخ مجوز 1393/12/16
نوع شرکت دانش بنیان نوپا
استان یزد
وب‌سامان کویر یزد (سهامی خاص) نام شرکت وب‌سامان کویر یزد (سهامی خاص)
شناسه ملی 10840423864
تاریخ مجوز 1394/03/23
نوع شرکت دانش بنیان نوپا
استان یزد