پیشتاز الکترونیک میبد (تعاونی) نام شرکت پیشتاز الکترونیک میبد (تعاونی)
شناسه ملی 14001717665
تاریخ مجوز 1393/11/18
نوع شرکت تولید کننده کالا و خدمت دانش بنیان
استان یزد
پیشتازان ستاره ایساتیس (سهامی خاص) نام شرکت پیشتازان ستاره ایساتیس (سهامی خاص)
شناسه ملی 10840436249
تاریخ مجوز 1393/12/16
نوع شرکت دانش بنیان نوپا
استان یزد