مناطق ویژه علم و فناوری سیستم های منطقه ای طراحی شده برای خلق، تولید و ترویج نوآوری و فناوری هستند از اینرو می توان آنها را به نوعی نظام های منطقه ای نوآوری در نظر گرفت نظام منطقه ای نوآوري به عنوان يک نظام مديريتي، شامل بدنه اصلي و عناصر ساختاري است.

 • بدنه اصلی
  • بنگاه‌های اقتصادی (صنايع)
  • دانشگاه‌ها
  • پارک‌ها و انکوباتورهای علم و فناوری
  • مراکز پژوهشی
  • سازمان‌های دولتی
  • نهادهای مالی
 • عناصر ساختاری
  • بازار رقابتی
  • پژوهش
  • زيرساخت‌های نوآوری
  • مشارکت و همکاری
  • دسترسی به اطلاعات