• خانه
  • منطقه ویژه علم و فناوری
  • ساختار سازمانی

ساختار سازمانی و حقوقی

طراحی تشکیلات و ساختار حقوقی سازمان عامل استقرار و توسعهٔ منطقه‏ ی ویژه‏ ی علم و فناوری، براساس الزام «آیین‌نامهٔ نحوهٔ تأسیس و توسعهٔ مناطق ویژه‏ ی علم و فناوری کشور» که به تائید هیئت دولت رسیده است و همچنین الزامات مطالعات صورت‏ گرفته و مشخصات استخراج شده از مدل کسب و کار منطقهٔ ویژه، انجام پذیرفت.

لازم به ذکر است که ساختار حقوقی سازمان عامل منطقه ویژه علم و فناوری یزد «غیر دولتی- تجاری با اساسنامه مشخص» طراحی شده است. و اساسنامه منطقه ویژه علم و فناوری یزد در تاریخ ۹۴/۶/۲ به تصویب شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری کشور رسیده است

ساختار اداری سازمان عامل منطقه ویژه علم و فناوری به شکل زیر می‌باشد:

در طراحی ساختار و تشکیلات سازمان عامل، هدف ایجاد یک سازمان آگاه، هوشمند و چابک بوده است.